Regulamin blogów

Regulamin blogów OK zeszyt

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany w dalszej części „Regulaminem”) określa zasady korzystania z blogów kursu OK zeszyt (zwanej dalej jako „blogi”) prowadzonych pod adresami internetowymi: http://okblogi.ceo.org.pl/ przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (zwaną dalej jako „CEO”).
2. W ramach blogu OK zeszyt udostępnia nieodpłatnie uczestnikom kursu OK zeszyt (zwanym w dalszej części jako „Użytkownik/Użytkownicy”) konto celem publikowania postów i zamieszczania komentarzy (zwanego dalej jako „Blog”).

§2 Korzystanie z Platformy
1. W ramach przedmiotowego Bloga Użytkownicy mogą dokonywać wpisów oraz komentować treści innych Użytkowników.
2. Użytkownicy zamieszczając na Blogu utwory w postaci: zdjęć, grafik, tekstu, filmu, nagrania dźwiękowego lub innego materiału edukacyjnego, udzielają CEO nieodpłatnej, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji do korzystania z utworu na czas nieoznaczony, z prawem do udzielania sublicencji w granicach pierwotnej licencji, w kraju i za granicą, w całości lub we fragmentach, jako utworu odrębnego lub wspólnie z innymi utworami, a także do udostępniania całości lub fragmentów utworu osobom trzecim, w zakresie następujących pól eksploatacji:
• utrwalania i zwielokrotniania nadesłanego utworu/ów – wytwarzanie egzemplarzy utworu bez względu na technikę (np. techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową), ilość i wielkość nakładu;
• w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, najem, użyczenie oryginału albo egzemplarzy;
• rozpowszechniania w nieograniczonym nakładzie i zasięgu terytorialnym, nadawania drogą przewodową i bezprzewodową, wystawiania, odtwarzania, reemitowania, publicznego udostępniania utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, wprowadzania korekty i redakcji tekstu, dokonywania skrótów i opracowań, wykorzystania utworu lub jego fragmentu do innego celu np. adaptowania do wydawnictwa książkowego, materiału promocyjnego CEO, artykułu prasowego oraz w zakresie praw pokrewnych, z zastrzeżeniem między innymi obowiązku ujawnienia nazwiska Autora (Autorów) w sposób zwyczajowo przyjęty.
3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi.
4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za sposób, w jaki korzysta z konta, w tym za zawartość i formę zamieszczanych treści na Blogu.
5. Niedopuszczalne jest umieszczanie na Blogu treści sprzecznych z prawem, uznawanych powszechnie za naganne moralnie lub naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności:
• umieszczanie na Blogu wpisów i komentarzy propagujących przemoc lub nienawiść wobec innych;
• umieszczanie na Blogu wpisów i komentarzy zawierających materiały tekstowe lub graficzne i dźwiękowe chronione prawem osób trzecich;
• umieszczanie na Blogu reklam, wpisów zachęcających do udziału w konkursach;
• umieszczanie na Blogu wpisów i komentarzy odnośników zawierających treści o których mowa w punktach powyżej.
10. W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, CEO zastrzega sobie prawo do usunięcia wpisu.
11. CEO nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane na Blogu.

§3 Dane osobowe
1. Rejestracja Użytkowników Bloga odbywa się poprzez podanie adresu mailowego w momencie rejestracji na kurs OK zeszyt.
2. Administratorem danych osobowych jest Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, które dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
3. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

§4 Wyłączenie odpowiedzialności
1. CEO zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. CEO nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Bloga wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych.
2. Treści zawarte na Blogu są publikowane wyłącznie do celów edukacyjnych. CEO nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie błędy w nich zawarte.
3. CEO nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji udostępnianych na Blogu przez jej Użytkowników.

§5 Postanowienia końcowe

1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego Regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: michal.szczepanik@ceo.org.pl
2. CEO zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach Bloga.
3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronie Blogów.